دبیرستان دخترانه شاهد دهلران
 
قالب وبلاگ

در مورخه 93/12/20 روز چهارشنبه با هدف ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت دانش آموزان پایه دوم تجربی این آموزشگاه با حضور مدیریت محترم بنیاد شهید شهرستان دهلران و فرمانده بسیج دانش آموزی شهرستان دهلران و نماینده اداره آموزش و پرورش شهرستان اقدام به غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان واقع در امامزاده سید اکبر (ع) نمودند که در ادامه برنامه حجت الاسلام  مجتباییان در باب اهمیت حفظ و نگهداری یاد و خاطره شهدا ایراد سخن نمود ند که پایان بخش این برنامه قرائت زیارت عاشورا بود .

[ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:42 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
در مورخه 93/12/21 روز پنجشنبه برنامه اردو زیارتی تفریحی این دبیرستان با حضور کلیه دانش آموزان (54 نفر) پایه سوم علوم تجربی برگزار گردید که در اینجا از جا دارداز همکاران گرامی ذیل کمال تشکر را داشته باشیم که ما را در برگزاری این برنامه یاری نموده اند:

خانم مرغزاری مربی پرورشی

خانم پورمند نماینده دبیران

خانم یاری زاده معاون پرورشی

خانم دوستعلیوند معاون آموزشی

خانم دارایی مربی معالیتهای فوق برنامه پرورشی

آقای محمدی تبار کادر خدمات آموزشگاه

من الله توفیق-مدیر دبیرستان دخترانه شاهد

[ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:34 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
در اینجا جا دارد کسب مقام نخست توسط تیم والیبال این دبیرستان در رقابتهای بین مدارس متوسط دخترانه دهلران را به مربی محترم این تیم و اعضا تیم تبریک عرض نمائیم .

*برای این عزیزان از خداوند منان موفقیت روز افزون خواهانیم

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 18:51 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]

امروز دوشنبه 93/12/19 دبیرستان دخترانه شاهد دهلران میزبان برگزاری جشنواره سرود (مرحله بازبینی استان) بود .اجرای این برنامه باعث ایجاد شوروحال خاصی در آموزشگاه برای دانش آموزان نمود که در اینجا جا دارد از مجموعه امورتربیتی به دلیل کشیدن میدان رقابت به درون مدارس کمال تشکر را داشته باشیم .

امید است با اجرای اینگونه فعالیتها در مدارس حالت سرزندگی و شاددابی به فعالیتهای فرهنگی هنری بخشیده شود.

 

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 18:48 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
به بهانه برگزاری اختتامیه المپیاد ورزش درون مدرسه ای در مورخه 93/12/13 راس ساعت 10/30 صبح در این دبیرستان مطلب ذیل نقل می گردد


ادامه مطلب
[ سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 20:6 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
حضور دانش آموز گرامی که سوال کردن در مورد دلیل تشویق دانش آموز معدل 16 در این راستا لازم به ذکر است که از 90 نفری که لوح تقدیر در یافت کرده اند 10 نفر آنها برندگان مسابقه طراحی و نشریه دیواری هفته پژوهش فعالین امر نماز هستند

 

[ شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 22:32 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی درﺳﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ وﮐﻨﮑﻮر

1. زﻣﺎنھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ دوﻗﺴﻤﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ 5 ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
2. 60درﺻﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزاﻧﻪ را ﺑﺮای دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و 40درﺻﺪ ﺑﻪ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد.

3. ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﺮ ﻣﺒﺤﺚ 15 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
4. از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، ﺧﻼﺻﻪای ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آن را در آﺧﺮ روز ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ.
5. ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﺮ ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﯾﻦھﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
6. ﺗﺴﺖھﺎی دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ھﻤﺎن روز و دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ زده ﺷﻮد.
7. آﺧﺮھﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮورﮐﻠﯿﻪ درسھﺎی طﻮل ھﻔﺘﻪ و زدن ﺗﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
8. ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻧﻈﺮ
اﺳﺖ،

آن درس را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داد.
9. اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮور دروس ﭘﺎﯾﻪ اول و دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دروس
را
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
[ چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 18:53 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
ده فرمان علی بن موسی الرضا علیه السلام

💚 فرمان اول:
در خوشحال کردن مردم بسیار بکوشید تا در قیامت خدا خوشحال تان کند.

💛فرمان دوم:
تا می توانید سکوت اختیار کنید که سکوت موجب محبت می شود و راهنمای

هر خیری است.

💙فرمان سوم:
در خواندن سوره حمد استمرار بورزید که جمیع خیر و حکمت در امور دنیا و آخرت

در آن گرد آمده است.

❤فرمان چهارم:
به روزی اندک خدا راضی باشید تا خدا نیز از عمل کم شما راضی باشد.

💜فرمان پنجم:
در برقرار کردن صله رحم ثابت قدم باشید که بهترین نوع آن خودداری از آزار خویشاوندان است.

💛 فرمان ششم:
به کسی که از خدا نمی ترسد امید نداشته باشید که نه تعهد دارد، نه

نجابت و نه کرم.

💙فرمان هفتم:
بسیار احسان کنید که خداوند در قیامت یک نصفه خرما را مانند کوه احد

بزرگ می کند.

💜فرمان هشتم:
حق الناس را رعایت کنید که دوستی محمد و آل محمد بدون آن پذیرفته نیست.

❤ فرمان نهم:
از بخششی که زیانش برای تو بیش از سودی است که به دیگران می رسد،

حذر کن.

💚 فرمان دهم:
بسیار مراقب کردار خود باشید تا مورد تهمت و اتهام قرار نگیرید، که در آن صورت حق ملامت ندارید.

[ چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 18:43 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
تصور کنید معدل فرزندتان کمتر از آنی شده که شما دلتان می خواست. اولین حرفی که به او میزنید این است که : " به کسی نگی ها ؛ هر کس پرسید بگو... " . یا به هر دلیلی شب یک غذای راحت و ارزان خوردید؛ به فرزندتان توصیه میکنید فلانی پرسید " نگی ها..."

چکار میکنید؟

علاوه بر اینکه یک دروغگو تربیت میکنید، یک انسان نا امن می سازید با هر جمله " نگی ها.." شما این پیام را به فرزندتان میدهید که دنیای اطرافت نا امن است و اگر واقعیت را بدانند ، دوستت نخواهند داشت. برای دوست داشته شدن یا باید کامل بود  و یا به کامل بودن تضاهر کرد.با این کار او را نا امن میسازید، جرأتش را برای برقراری ارتباط می گیرید، این حس بی اعتمادی از او به دیگران هم سرایت میکند و ارتباطاتش نا سالم میشود، واقعی بودن گاهی نمره کم گرفتن، گاهی بی پولی، گاهی بیماری، گاهی اشتباه و... این یعنی یک زندگی واقعی؛ بگذارید بچه هایتان زندگی را کنار شما واقعی درک و تعریف کنند تا توانایی هایشان را بشناسند و در خودشان امنیت ایجاد کنند.

"لحظاتتان پر از آرامش"

 

دفتر مشاوره آموزشگاه

[ سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 11:50 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]

قابل توجه  داوطلبان و دانش آموزانی که  آزمون  سراسری 94  رو با توکل بر خدا در پیش رو دارند؛ فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1394 که توسط سازمان سنجش در مجله پیک سنجش منتشر شد  رو جهت اطلاع و آگاهی شما عزیزان در این پست قرار داده ام .باآرزوی سربلندی برای شما عزیزان.

دفتر مشاوره آموزشگاه شاهد


ادامه مطلب
[ یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 18:51 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کاربران گرامی به و بلاگ اطلاع رسانی دبیرستان شاهد دهلران خوش آمدید در این وبلاگ می توانید علاوه بر دانلود انواع نمونه سوالات و مقالات و کنکور های آموزشی از اخبار و مقالات روز دنیا با اطلاع شوید.
مدیریت دبیرستان
امکانات وب

.

تماس با ما
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

آمار سایت