دبیرستان دخترانه شاهد دهلران
 
قالب وبلاگ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی درﺳﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ وﮐﻨﮑﻮر

1. زﻣﺎنھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ دوﻗﺴﻤﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ 5 ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
2. 60درﺻﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزاﻧﻪ را ﺑﺮای دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و 40درﺻﺪ ﺑﻪ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد.

3. ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﺮ ﻣﺒﺤﺚ 15 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
4. از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، ﺧﻼﺻﻪای ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آن را در آﺧﺮ روز ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ.
5. ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﺮ ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﯾﻦھﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
6. ﺗﺴﺖھﺎی دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ھﻤﺎن روز و دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ زده ﺷﻮد.
7. آﺧﺮھﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮورﮐﻠﯿﻪ درسھﺎی طﻮل ھﻔﺘﻪ و زدن ﺗﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
8. ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻧﻈﺮ
اﺳﺖ،

آن درس را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داد.
9. اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮور دروس ﭘﺎﯾﻪ اول و دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دروس
را
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
[ چهارشنبه بیست و دوم بهمن 1393 ] [ 18:53 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
ده فرمان علی بن موسی الرضا علیه السلام

💚 فرمان اول:
در خوشحال کردن مردم بسیار بکوشید تا در قیامت خدا خوشحال تان کند.

💛فرمان دوم:
تا می توانید سکوت اختیار کنید که سکوت موجب محبت می شود و راهنمای

هر خیری است.

💙فرمان سوم:
در خواندن سوره حمد استمرار بورزید که جمیع خیر و حکمت در امور دنیا و آخرت

در آن گرد آمده است.

❤فرمان چهارم:
به روزی اندک خدا راضی باشید تا خدا نیز از عمل کم شما راضی باشد.

💜فرمان پنجم:
در برقرار کردن صله رحم ثابت قدم باشید که بهترین نوع آن خودداری از آزار خویشاوندان است.

💛 فرمان ششم:
به کسی که از خدا نمی ترسد امید نداشته باشید که نه تعهد دارد، نه

نجابت و نه کرم.

💙فرمان هفتم:
بسیار احسان کنید که خداوند در قیامت یک نصفه خرما را مانند کوه احد

بزرگ می کند.

💜فرمان هشتم:
حق الناس را رعایت کنید که دوستی محمد و آل محمد بدون آن پذیرفته نیست.

❤ فرمان نهم:
از بخششی که زیانش برای تو بیش از سودی است که به دیگران می رسد،

حذر کن.

💚 فرمان دهم:
بسیار مراقب کردار خود باشید تا مورد تهمت و اتهام قرار نگیرید، که در آن صورت حق ملامت ندارید.

[ چهارشنبه بیست و دوم بهمن 1393 ] [ 18:43 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
تصور کنید معدل فرزندتان کمتر از آنی شده که شما دلتان می خواست. اولین حرفی که به او میزنید این است که : " به کسی نگی ها ؛ هر کس پرسید بگو... " . یا به هر دلیلی شب یک غذای راحت و ارزان خوردید؛ به فرزندتان توصیه میکنید فلانی پرسید " نگی ها..."

چکار میکنید؟

علاوه بر اینکه یک دروغگو تربیت میکنید، یک انسان نا امن می سازید با هر جمله " نگی ها.." شما این پیام را به فرزندتان میدهید که دنیای اطرافت نا امن است و اگر واقعیت را بدانند ، دوستت نخواهند داشت. برای دوست داشته شدن یا باید کامل بود  و یا به کامل بودن تضاهر کرد.با این کار او را نا امن میسازید، جرأتش را برای برقراری ارتباط می گیرید، این حس بی اعتمادی از او به دیگران هم سرایت میکند و ارتباطاتش نا سالم میشود، واقعی بودن گاهی نمره کم گرفتن، گاهی بی پولی، گاهی بیماری، گاهی اشتباه و... این یعنی یک زندگی واقعی؛ بگذارید بچه هایتان زندگی را کنار شما واقعی درک و تعریف کنند تا توانایی هایشان را بشناسند و در خودشان امنیت ایجاد کنند.

"لحظاتتان پر از آرامش"

 

دفتر مشاوره آموزشگاه

[ سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 ] [ 11:50 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]

قابل توجه  داوطلبان و دانش آموزانی که  آزمون  سراسری 94  رو با توکل بر خدا در پیش رو دارند؛ فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1394 که توسط سازمان سنجش در مجله پیک سنجش منتشر شد  رو جهت اطلاع و آگاهی شما عزیزان در این پست قرار داده ام .باآرزوی سربلندی برای شما عزیزان.

دفتر مشاوره آموزشگاه شاهد


ادامه مطلب
[ یکشنبه نوزدهم بهمن 1393 ] [ 18:51 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]

پايه اول عمومي

پايه اول عمومي

پايه دوم علوم تجربي

پايه سوم علوم تجربي

پايه چهارم علوم تجربي

خانمها :

فاطمه عليرضايي

شيرين مقدم

مريم اسماعيلي

پرديس افسرده

ستاتيرا صحرايي

پرديس حيدري

تارا احمدي

محدثه جعفري

نسيم قيصريان

سحر ستاري پور

محدثه حاتمي

نوشين جابري

نگين حقي

پرديس مرادي

رضوان غلامي

پريسا مرادي

نگين كايدخورده

 

خانمها:

مريم عبدالهي پور

نرگس اسماعيلي

فائزه شكري

الناز جوادي

سميه باپيروند

كوثر زرين زاده

انوار الحسين

ليلا كرم اللهي

مرجان عليخاني

مبینا اسفدار

ليلا جابري

پريسا اخزري

كوثر چنان

نرگس حسيني نسب

كيميا شكري

بتول يارعلي پور

مريم صيدي

هانيه ياسمي

 

خانمها:

نگار اخزري

فاطمه پاكزادان

فائزه جعفري

مريم قاسمي

شيما محمودي

الهه ملكي

مونس علي پور

مينو كاوريزاده

سارا پورمند

سيده الهام حسيني

نيلوفر قطبيان

حديث ياسمي

مريم اكبري

حديث طهماسبي پور

غزاله نقش جواهري

ياسمن رضايي

فاطمه صاحبي

شيما آذرپيرا

كوثر كرمي

زهره آبسالان

نگار اسكندري

خانمها:

سوسن رسولي

زينب جشني

فاطمه زماني

يگانه ميرزايي

الهه جوادي

رومينا رشيدي

سيده فائزه جوادي

روژين ملك محمدي

مهسا زماني

فائزه غلامي

سرور قطبي نسب

پرستو غلامي

رويا خدامرادي

پرنيا ملك محمدي

خانمها:

ماندانا عباسي

فاطمه شيري

الهام مومني

شكوفه رضايي

فاطمه دارابي

محدثه قاسم پور

فاطمه پوراحمد

فاطمه جابري

سحر ملكي

زينب زرين زاده

الهه ملك ميرزايي

 

 

[ یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 ] [ 8:49 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]

بصیرت است لازمه تشخیص مرزهای حق و باطل...
باطلی که همین نزدیکی است و تمام امیدش این است که " یطفئو نور الله بأفواههم"
اما اینجا نزدیکتر از "حبل الورید" به تو خداوندی است که فرستاد رسولش را
" بالهدی و دین الحق" تا بر همه آنان پیروز گردد.
و نازل کرد نسخه ای بصیرت زا و خود فرمود: " هذا بصائر للناس و هدی و رحمه لقوم یوقنون".
پس خدایت را دریاب، سخنش را خوب بشنو، آنگاه در آن تأمل کن و دل در گرو محبت و انس او بند..
باشد که باشی سرفراز و مرضی حضرت حق. انشاالله.

[ جمعه دهم بهمن 1393 ] [ 9:50 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
از پاهايی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قبرها، پر است از جوانانى که میخواستند در پیری توبه کنند...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رسول الله فرموده اند ترک
نماز صبح : نور صورت
ظهر : بركت رزق
عصر : طاقت بدن
مغرب : فايده فرزند
عشاء : آرامش خواب را از بين میبرد
----------------------------------------------------------------------------------------------------

هرگز، منتظر" فرداى خيالى" نباش.
سهمت را از" شادى زندگى"، همين امروز بگير.
فراموش نکن "مقصد"، هميشه جايى در "انتهاى مسير" نيست!
"مقصد" لذت بردن از قدمهايیست، که برمى داريم!
چایت را بنوش!
نگران فردا مباش،
از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سه جمله آخر کوروش :
تابوتم را پزشکان حمل کنندتا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلومرگ را بگیرد .
تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد.
دست هایم را از تابوت بیرون بگذارید تا بدانند که باید با دست
خالی رفت. « بیهوده متاز که مقصد خاک است »

                                                                                           *ارسالی توسط دانش آموزان

[ سه شنبه هفتم بهمن 1393 ] [ 17:37 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
  • رسول اکرم (ص) فرمود : اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است ، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم بدست می آید ، و شرّ دنیا و آخرت از جهل و نادانی دامنگیر انسان میشود.

منبع : بحار ،جلد1،ص64

با تقدیم تبریک خدمت کلیه همکاران و دانش آموزان این دبیرستان به مناسبت پشت سر گذاشتن آزمونهای پایانی نوبت اول (دی ماه 93) برای همه ی همکاران و دانش آموزان آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی دارم و امیدوارم دانش آموزان گرامی در ادامه کار نسبت به تحصیل علم و اخلاق تلاش بیشتری نمایند و همکاران تلاشگر نیز با آمیختن درس و تحصیل با امر تهذیب در امر تربیت دانش آموزان نقش پررنگتری ایفا نمایند

من الله توفیق

[ چهارشنبه یکم بهمن 1393 ] [ 14:12 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی با هدف تلاش برای آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی و ایجاد تقریب بین دیدگاه‌های آنان تشکیل شد. دبیر کل کنونی مجمع آیت الله محسن اراکی است.

تقریب مذاهب اسلامی

از نظر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تقریب عبارت است از:نزدیک شدن پیروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت یکدیگر به منظور دستیابی به تئالف و اخوت دینی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی.

مقصود از مذاهب اسلامی آن دسته از مکاتب فقهی معروف اسلامی هستند که دارای نظام اجتهادی منسجم و مستند به کتاب و سنت می‌باشند. از نظر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این مذاهب فقهی به رسمیت شناخته شده عبارت اند از: مذهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی از اهل سنت ومذهب اثنی عشری و زیدیه از شیعه؛ و مذهب اباضیه.

رسالت مجمع

ارتقای سطح آشنایی و آگاهی و تعمیق تفاهم بین پیروان مذاهب اسلامی و تقویت احترام متقابل و تحکیم رشته‌های اخوت اسلامی در بین مسلمانان بدون هیچ گونه تمایزی از لحاظ تعلقات فرقه‌ای، قومی یا ملی آنان به منظور رسیدن به امت واحده اسلامی.

برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی وحدت اسلامی

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هر ساله در هفته وحدت اقدام به برگزاری کنفرانس هفته وحدت می‌نماید. هفته وحدت ما بین دوازدهم تا هفدهم ماه قمری ربیع الاول قرار دارد که به مناسبت سالگرد تولد پیامبر اسلام می‌باشد. تاکنون صدها متفکر، عالم و مصلح از میان شخصیتهای فرهیخته جهان اسلام، وزرای کشورهای اسلامی، علما و مفتیان، اساتید دانشگاهها وسایر مجامع علمی و فرهنگی و هزاران تن از علما و متفکران شیعه واهل سنت ایران در این کنفرانس شرکت کرده و به ارائة مقاله، سخنرانی و بیان دیدگاههای خود پرداخته‌اند.

[ سه شنبه سی ام دی 1393 ] [ 8:30 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به شرح زیر است:

مجمع تقریب مذاهب اسلامی ضمن محکوم ساختن توهین به رسول اکرم(ص) را توسط برخی فرومایگان تهی از انسانیت و اخلاق، اعلام می‌دارد:

اولاً: اقدام تروریستی گروه‌های ضد اسلامی در پاریس را محکوم می‌کنیم و معتقدیم اینگونه اقدامات بدون دست داشتن دستگاه‌های امنیتی کشوری که این حادثه در آن رخ داده است امکان پذیر نیست. بنابراین دست مشکوک دستگاه‌های امنیتی دولت‌های استکباری پشت این حادثه دیده می‌شود و نخستین وظیفۀ کسانی که خود را در صف مخالفین با گروه‌های تروریستی معروفی نظیر داعش و القاعده و جبهة النصره برمی‌شمارند دست کشیدن از همکاری و پشتیبانی از این گروه‌ها در کشورهای دیگر نظیر سوریه است.

ثانیاً اقدام ننگین برخی از مدّعیان رسانه‌داری در فرانسه را در رابطه با توهین به ساحت پاکترین آفریدۀ خدا و جلوۀ کامل وجود مقدس خدای متعال در جهان آفرینش، رسول خاتم محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله) را شدیداً محکوم می‌کنیم، و اعلام می‌کنیم عناصری که دست به چنین اقداماتی می‌زنند یکی از عوامل رخدادهای تروریستی و ایجاد فتنه و ستیز در بین اتباع ادیان گوناگون در سراسر جهان به شمار می‌آیند، لذا از همۀ دولتمردان در سراسر جهان می‌خواهیم با تصویب قوانین مناسب نسبت به جلوگیری از اهانت به مقدسات ادیان الهی اقدام لازم بعمل آورند.

ثالثاً: از مسلمانان و آزادیخواهان و عدالتجویان سراسر دنیا به ویژه فرانسه می‌خواهیم با اقدام به راهپیمایی و تجمع و گردهمایی‌های گسترده نسبت به محکوم ساختن دو جریان خطرناک تروریسم و اهانت به مقدسات ملت‌ها اقدام کنند، و جهان را با شخصیت سراسر رحمت و مهر و عدالت و پاکی رسول بزرگ مهربانی محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله) و نیز با تعالیم پاک و مقدس قرآن کریم آشنا سازند

[ سه شنبه سی ام دی 1393 ] [ 8:20 ] [ دبيرستان دخترانه شاهد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کاربران گرامی به و بلاگ اطلاع رسانی دبیرستان شاهد دهلران خوش آمدید در این وبلاگ می توانید علاوه بر دانلود انواع نمونه سوالات و مقالات و کنکور های آموزشی از اخبار و مقالات روز دنیا با اطلاع شوید.
مدیریت دبیرستان
امکانات وب

.

تماس با ما
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

آمار سایت